Acupuncture Posters and Charts

Extraordinary Acupuncture Points Poster 18" X 24"
(Laminated or Heavy Weight Paper)

Extraordinary points are non-meridian points not located within the 12 main meridians. This poster contains 64 extraordinary points with point location and indications for each point. Needling technique listed for most points. Easy to use chart, helpfull when conditions are just not responding to treatment of the main meridian points.
Also available as an 8.5" X 11" Chart or 24" x 36" Poster

64 Point Locations and Indications for: Yingtang, Taiyang, Qiuhou, Biyan, Jinjing, Yuye, Haiquan, Juquan, Yuyao, Dangyang, Jiachengjiang, Qianzheng, Sishencong, Erjian, Yiming, Anmian 1, Anmian 2, Zengyin, Bitong, Neiyingxiang, Shanglianquan, Jingbi, Bailao, Dingchuan, Weiwanxiashu, Qipang, Weishang, Weibao, Zigongxue, Wuming, Yaoyan, Yaoyi, Pigen, Xiajishu, Shiqizhui, Yaoqi, Jianqian (Jianneiling), Zhoujian, Bizhong, Erbai, Zhongquan, Luozhen, Yatongxue, Baxie, Sifeng, Shixuan, Zhongkui, Dagukong, Xiaogukong, Heding, Xiyan, Kuangu, Lanweixue, Linghou, Dannangxue, Naoqing, Baichongwo, Huanzhong, Bafeng, Shimian, Duyin, Qiduan, Neihuaijian, Waihuaijian.

Extraordinary Acupuncture Points Poster

Extraordinary Acupuncture Points Poster

Key Features:
• 64 Non-meridian points
• Anatomical point locations
• Indications for each point
• Spinal Huatuojiaji - Hua Tuo points
• Standard Nomenclature of Extra Points
• Grouped by body area

Extraordinary Acupuncture Points Poster 18" X 24"
(Laminated or Heavy Weight Paper)

♦ Please check your shipping address before completing your transaction!
Money back guarantee on all orders.

 

Extraordinary Acupuncture Points Poster 18" X 24"

Heavy Weight Paper - $18.00 + Shipping
 
 

Extraordinary Acupuncture Points Poster 18" X 24"

Laminated - $22.00 + Shipping