Acupuncture and Health Charts 8.5" X 11"

Extraordinary Acupuncture Points Chart 8.5" X 11"

Extraordinary points are non-meridian points not located within the 12 main meridians. This chart contains 64 extraordinary points with point location and indications for each point. Easy to use chart, helpfull when conditions are just not responding to treatment of the main meridian points.
64 Point Locations and Indications for: Yingtang, Taiyang, Qiuhou, Biyan, Jinjing, Yuye, Haiquan, Juquan, Yuyao, Dangyang, Jiachengjiang, Qianzheng, Sishencong, Erjian, Yiming, Anmian 1, Anmian 2, Zengyin, Bitong, Neiyingxiang, Shanglianquan, Jingbi, Bailao, Dingchuan, Weiwanxiashu, Qipang, Weishang, Weibao, Zigongxue, Wuming, Yaoyan, Yaoyi, Pigen, Xiajishu, Shiqizhui, Yaoqi, Jianqian (Jianneiling), Zhoujian, Bizhong, Erbai, Zhongquan, Luozhen, Yatongxue, Baxie, Sifeng, Shixuan, Zhongkui, Dagukong, Xiaogukong, Heding, Xiyan, Kuangu, Lanweixue, Linghou, Dannangxue, Naoqing, Baichongwo, Huanzhong, Bafeng, Shimian, Duyin, Qiduan, Neihuaijian, Waihuaijian.

Extraordinary Acupuncture Points Chart

Extraordinary Acupuncture Points Chart

Key Features:
• 64 Non-meridian points
• Anatomical point locations
• Indications for each point
• Spinal Huatuojiaji - Hua Tuo points
• Standard Nomenclature of Extra Points
• Grouped by body area

Extraordinary Acupuncture Points
Laminated Double-sided Chart 8.5" X 11"

♦ Please check your shipping address before completing your transaction!
Money back guarantee on all orders.

 

Extraordinary Acupuncture Points Double-sided Chart 8.5" X 11"

Laminated - $9.95 + Shipping